City B

City B lag skal delta i 5 div i 2017.

Ijaz Ahmad (Kaptein)

Yasir Shahzad (ViseKaptein)